Sparande av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR

Vi kan komma att spara och behandla personuppgifter om dig som är kund hos oss. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullfölja vårt avtal och våra åtaganden mot dig.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och dessa sparas endast så länge det är absolut nödvändigt.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer endast att dela dina uppgifter där det är absolut nödvändigt.

En personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsombud är utsedda hos oss som du kan kontakta om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, göra invändningar eller begära radering av dina personuppgifter.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Kontaktinformation till personuppgiftsombud och personuppgiftsansvarig

Om du har frågor angående detta, vänligen kontakt vårt personuppgiftsombud via personuppgiftsombud@jwrorservice.se.

J. Wretvall Rörservice AB (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 556548-0299
Förrådsvägen 8
144 40 Rönninge